fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE
IN GRUPUL TINTA

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul specific: 3.12. „Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”, implementat in parteneriat cu Patronatul Serviciilor de Securitate, in calitate de Beneficiar, si Federatia Publisind, in calitate de Partener 2, anunta lansarea procedurii de recrutare si selectie a membrilor in grupul tinta al proiectului, incepand cu data de 08.08.2022.

Proiectul se desfasoara timp de 18 luni, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare” contract POCU 860/3/12/142833 consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, in cadrul caruia 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Prin intermediul celor 12 evenimente de informare si constientizare organizate in cadrul proiectului, la nivel regional, la care vor participa aproximativ 360 de intreprinderi, vor fi promovate constientizarea importantei si necesitatii formarii profesionale continue in domeniul competentelor digitale, cresterea motivatiei, atat a antreprenorilor, cat si a angajatilor de a implementa/accesa astfel de programe de formare, campania de informare si constientizare insistand asupra BENEFICIILOR participarii la activitatile proiectului.

-Cresterea nivelului de informare, constientizare si interes privind nevoia de participare a angajatilor la programe de formare continua, la nivelul angajatorilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;

-Dobandirea de catre angajatii sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI a unor cunostinte si competente practice in domeniul tehnologiei informatiei prin participarea acestora in cadrul unui program integrat de sprijin in formarea acestor competente necesare la locul de munca;

-Facilitarea tranzitiei intreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI catre o economie bazata pe tehnologizare si optimizare a proceselor desfasurate;

-Crearea de personal pregatit pentru a face fata schimbarilor viitorului;

-Cresterea competentelor digitale in randul persoanelor varstnice (34 persoane);

-Cresterea competentelor digitale in randul femeilor (127 femei);

-Incurajarea rezolvarii de probleme si valorificarea de oportunitati ale pietelor din domeniile SNC si SNCDI;

-Cresterea competitivitatii in cadrul sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

GRUPUL TINTA al proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833 este format din 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si/sau in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderi care intentioneaza sa creasca si/sau sa imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor. Acestia vor fi selectati din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

In vederea imbunatatirii competentelor digitale, potrivit nivelului de cunoastere TIC,118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza (categoria I de participanti), 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale avansate (categoria II de participanti) si 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor in domeniul IT (categoria III de participanti).

Din cele 310 persoane ce vor alcatui grupul tinta al proiectului, un numar de 34 de persoane vor fi varstnice (55-64 de ani) si 127 vor fi femei.

Procesul de recrutare si selectie se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile, Ghidul Solicitantului, conditii generale si conditii specifice ale apelului de propuneri, conditiile Cererii de Finantare, Manualul Beneficiarului si anexele aferente.

Recrutarea si selectia in grupul tinta al proiectului se vor realiza in mod obiectiv, prin respectarea principiilor transparentei, egalitatii de sanse, nediscriminarii, nefacandu-se nicio deosebire, excludere sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu.

Recrutarea, selectarea si inscrierea grupului tinta in proiect se vor realiza de catre Expertii responsabili activitati campanii si relatia cu grupul tinta ai Partenerului 1 pe baza Metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta, cu anexele  aferente, prin constituirea a 310 dosare de  inscriere si validarea acestora conform criteriilor de selectie, fiind o activitate de tip continuu.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

 • sa prezinte o adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare, sau extras REVISAL, din care sa reiasa ca persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial);
 • sa provină din întreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Acest criteriu va fi dovedit print-o copie certificata „CONFORM CU ORIGINALUL” a unui Certificat unic de inregistrare, in cazul în care codul CAEN este codul principal de activitate al IMM-ului si/sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțtului – valabil – in care sa se regaseasca ca fiind autorizata cel putin activitatea aferenta unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (Anexa 5 – Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020) (in situatia in care codul CAEN de activitate al IMM-ului este un cod CAEN secundar);
 • locul de munca ocupat prin contract sa fie în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru in care se implementeaza proiectul;
 • sa aiba dorinta si disponibilitatea de a participa la activitatile proiectului, in special la cursurile de formare profesionala in competente digitale furnizate prin proiect;
 • sa nu beneficieze sau sa nu beneficiat de sprijin prin alte proiecte finantate pentru acelasi tip de activitate, respectiv alte proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3, OS 3.12. – ”Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”, pentru aceeasi calificare: cursuri de formare TIC organizate de angajator.

Pentru inscrierea in grupul tinta se va depune un DOSAR DE INSCRIERE care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal (GDPR conform Regulamentului (UE) 679/2016) si a materialelor de publicitate (completat corect, semnat si datat);
 2. Declaratia pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari (completata corect, semnata si datata);
 3. Cerere de inscriere la programele de formare profesionala (completata corect, semnata si datata);
 4. Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8) (completat corect, semnat si datat);
 5. Curriculum Vitae (completat corect, semnat si datat)
 6. Adeverinta de angajat (din care sa reiasa calitatea de angajat in cadrul unei intreprinderi ce isi desfasoara activitatea principala sau secundari într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) din Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru; sau extras REVISAL;
 7. Copia actului de identitate aflat in termen de valabilitate si lizibil;
 8. Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);

9.Certificatul de casatorie – dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort (in copie) -, in cazul schimbarii numelui;

 1. Certificat de nastere

10.Alte documente, daca este cazul.

Dosarele se vor putea completa si transmite Expertilor responsabili cu activitati campanii si relatia cu GT ai Partenerului 1, cu ocazia evenimentelor de informare, sau pot fi tramsmise prin curier  la locatia de implementare a proiectului a Partenerului 1, la adresa postala B-dul Octavian Goga, Nr.2, Tronson III, etaj 3, camera 10,  in interiorul CCIR Business Center, Mun.Bucuresti, Sector 3 sau pe adresa e-mail a Partenerului 1 : office@fgcactiv.ro

 

 

 

Activitatea de recrutare si selectie in grupul tinta al proiectului este o activitate de tip continuu care se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a proiectului, pentru mentinerea numarului necesar de participanti GT in activitati.

Vor fi acceptate doar dosarele celor care indeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate anterior, iar Expertii responsabili cu activitati campanii si relatia cu GT ai Partenerului 1 vor constitui o lista cu persoanele selectate si validate a face parte din GT, ca si o lista separata a persoanelor ca rezerve formata din dosare ce indeplinesc conditiile de eligibilitate. Lista cu persoane de rezerva va cuprinde maxim 10% din numarul de locuri disponibile. Lista persoanelor inscrise in GT si lista cu persoanele de rezerva vor fi postate pe web site-ul Partenerului 1.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Intocmit:
Felicia Mardale
Responsabil activitati campanii,
si relatia cu GT
Expert 2 Partener 1

Dorin Magurean
Responsabil activitati campanii
si relatia cu GT
Expert 3 Partener 1

Intocmit:
Coordonator activitati Partener 1
FLORIN VOICU