Au fost finalizate activitatile proiectului AuRit 101814 implementat in perioada 16.08.2017-14.12.2021

COMUNA MEDIEŞU AURIT, în calitate de Beneficiar, şi FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1, în cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – AcţiUni pentru Reducerea numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieșu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat în comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare, împreună cu Partener 2 – MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL şi Partener 3 – ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ”GEORGE COŞBUC”, anunţă finalizarea proiectului, la data de 14.12.2021.

Activităţile implementate prin proiect au constat în furnizarea de măsuri integrate de tip educaţional, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale şi îmbunătăţire a condiţiilor de locuit în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată Comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare, şi au vizat, totodată, întreruperea cercului vicios al sărăciei şi excluziunii sociale.

Rezultatele atinse în urma implementării proiectului de către Beneficiar şi cei 3 Parteneri, în perioada 16.08.2017 – 14.12.2021, respectiv a tuturor activităţilor, care au revenit în responsabilitatea fiecărui partener conform Cererii de Finanţare, sunt:

În cadrul subactivităţilor A1.1 şi A2.1, faţă de rezultatul planificat de 560 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise în grupul ţintă al proiectului, monitorizate şi evaluate, au fost înscrise 714 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată a comunei Medieşu Aurit. Dintre acestea, prin implicarea în trei sau patru activităţi ale proiectului, 606 persoane au atins indicatorii asumaţi prin Cererea de Finanţare, din care 389 sunt de etnie romă (64,19%), 311 sunt persoane de gen feminin (51,32%), 25 sunt persoane cu dizabilităţi.

Dintre cele 606 de persoane care şi-au atins indicatorii:

– 300 sunt membri adulţi înscrişi în grupul ţintă, din care 192 sunt persoane de etnie romă (64,00%), 166 sunt persoane de gen feminin (55,33%), 12 sunt persoane cu dizabilităţi;

– 306 sunt membri copii înscrişi în grupul ţintă, din care 197 sunt persoane de etnie romă (64,38%), 145 sunt persoane de gen feminin (47,39%), 13 sunt persoane cu dizabilităţi.

În vederea creşterii accesului şi participării la educaţie a copiilor, acoperirii nevoilor educaţionale ale acestora şi prevenirii riscului de abandon şcolar (subactivitatea A1.2), au fost organizate activităţi de informare şi consiliere pentru părinţii/tutorii copiilor înscrişi în proiect. Faţă de rezultatul planificat de 280 de părinţi/tutori ai copiilor înscrişi în proiect, 287 de părinţi/tutori ai copiilor au fost informaţi și consiliaţi.

În vederea accesibilizării serviciilor de sănătate la nivel comunitar, s-au organizat 8 evenimente de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii (subactivitatea A1.3), faţă de 9 asumate, evenimente la care a participat un număr de 278 de copii, din care 174 de etnie romă (62,59%), 135 de gen feminin (48,56%), au fost distribuite un număr de 400 kituri de igienă şi seturi broşură+pliant şi 7 comunicate de presă.

Pentru a le oferi copiilor şi un spaţiu recreativ pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie, s-a planificat în proiect realizarea unui spaţiu de joacă lângă grădiniţă (subactivitatea A1.4), spaţiul realizat, prin achiziția efectuată de P3 – ŞCOALA PROFESIONALĂ ”GEORGE COŞBUC”.

Pentru a asigura acoperirea lipsurilor materiale cu care se confruntă copiii din familii cu risc de sărăcie şi excluziune socială şi reducerea riscului de abandon şcolar, s-au implementat măsuri de acompaniere și de sprijin financiar (subactivitatea A1.5) prin acordarea unui set de rechizite şcolare distribuit către 280 de membri GT şi 2 seturi de haine distribuit către 280 de membri GT

În ceea ce priveşte capacitatea de adaptare la cerinţele şi normele impuse de programa şcolară, s-a intervenit prin activităţi de consiliere şi monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare (subactivitatea A1.6), astfel 293 de membri GT copii au participat la consiliere de grup, din care 178 de etnie romă (60,75%), 147 de gen feminin (50,17%) şi 185 de copii au participat la consiliere individuală, din care 103 de etnie romă (55,68%), 93 de gen feminin (50,27%), în total, un număr de 295 de copii participanţi, din care 180 de etnie romă (61,02%), 148 de gen feminin (50,17%) au fost consiliaţi.

Având în vedere slaba participare la educaţie, nivelul redus de instruire şi analfabetismul ce se manifestă, negativ în planul dezvoltării personale a persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, al “şanselor de viaţă”, al oportunităţilor de mobilitate socială şi, nu în ultimul rând, al posibilităţii de exercitare deplină a drepturilor cetăţeneşti, s-a considerat necesară stimularea participării la educaţie a copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, acest lucru constituind o prioritate în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă comunităţile marginalizate rome. Activitățile de conştientizare destinate creşterii ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ au fost desfășurate pentru a asigura înţelegerea beneficiilor pe care le oferă educaţia prin organizarea a 3 campanii de conştientizare (subactivitatea A1.7). La aceste campanii au participat atât copiii cu risc de abandon şcolar, respectiv 313 membri GT copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială informaţi din care 197 de etnie romă (62,94%), 150 de gen feminin (47,92%) şi 12 persoane cu dizabilităţi, cât şi părinţii acestora aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate rome – 144 de părinţi aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială informaţi. În cadrul fiecărui eveniment, au fost distribuite broşuri şi pliante informative, în total, 313 seturi broşură+pliant informativ educaţional distribuite şi3 comunicate de presă distribuite.

S-a intervenit cu măsuri de sprijin suplimentar în pregătirea lecţiilor, corectarea deficienţelor de limbaj, acolo unde a fost cazul, însuşirea unor deprinderi de utilizare a computerului, participarea la activităţi artistice şi recreative cu caracter educativ, măsuri ce au  facilitat îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale elevilor beneficiari din GT, acestea contribuind în consecinţă la menţinerea lor în sistemul de învăţământ pentru o perioadă cât mai lungă de timp. În acest scop, a fost desfășurată în proiect activitatea de program de tipul “şcoală după şcoală “(subactivitatea A1.8), în cadrul căreia au participat un număr de 339 membri GT copii, din care 215 sunt de etnie romă (63,42%) şi 166 sunt de gen feminin (48,97%). După terminarea activităţii educaţionale copiilor li s-a servit zilnic o masă caldă.

Pentru a menţine membrii grupului ţintă în cadrul proiectului şi pentru a asigura participarea acestora la subactivitățile derulate, li s-au furnizat ajutoare (subactivitatea A2.1) sub formă de alimente de bază, astfel 347 de persoane membrii ai GT adulți, au primit un număr de 4457 pachete alimentare, pachete de uz familial – 280 membrii activi GT adulți şi pachete sociale igienă-280 membrii activi GT adulți.

Pentru a le oferi cât mai multe şanse persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială pe piaţa muncii, Partenerul 2 a acordat servicii de dezvoltare motivaţională persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din grupul ţintă, servicii de care au beneficiat un număr de 299 membri GT adulţi, din care 200 sunt de etnie romă (66,89%) şi 166 sunt de gen feminin (55,52%) respectiv servicii de dezvoltare motivaţionala în vederea integrării pe piaţa muncii (subactivitatea A2.2) şi servicii de consiliere profesională pentru un număr de 298 membri GT adulţi, din care 199 sunt de etnie romă (66,78%) şi 166 sunt de gen feminin (55,70%) şi servicii de mediere pe piaţă muncii unui număr de 298 membri GT adulţi, din care 199 sunt de etnie romă (66,78%) şi 165 sunt de gen feminin (55,37%) (subactivitatea A2.5).

În vederea acordării sprijinului privind accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, Partenerul 1 a organizat cursuri TIC şi cursuri de calificare profesională, astfel:

Pentru dobândirea competenţelor informatice (subactivitatea A2.3) de către persoanele membre ale grupului ţintă al proiectului, dintre cei 272 de participanţi la cursurile TIC, 260 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost certificate în competenţe informatice, faţă de rezultatul planificat de minim 250 de persoane. Absolvenții au primit o subvenție de 300 lei/ persoana.

În cadrul  subactivității A2.4 – Formare profesională în meseriile de Agent de curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport, Lucrător în structuri pentru Construcţii, Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, Partenerul 1 a organizat 12 cursuri de calificare în 3 meserii pentru 252 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise, dintre care 235 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost calificate în urma absolvirii examenului final. Absolvenții au primit o subvenție de 1800 lei/ persoana.

În cadrul  subactivității A2.6 Organizare evenimente pentru punerea în legătură a angajatorilor cu grupul ţintă – Bursa locurilor de muncă au fost organizate un număr de 4 burse, a fost creat 1 roll-up, au fost distribuite 382 seturi de broşuri + pliante şi 4 comunicate de presă. La Burse, au participat 216 membri GT adulţi, din care 143 persoane sunt de etnie romă (66,20%), 129 persoane sunt de gen feminin (59,72%). Din cauza numărului mare de cazuri de infecții cu Coronavirus (COVID-19) la nivelul comunei, pentru respectarea legislației în vigoare în acest sens și a perioadelor de suspendare a proiectului, au dus la incapacitatea de a se organiza restul evenimentelor previzionate – Bursa locurilor de muncă, în perioada de implementare a proiectului.

Pentru a ajuta persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din grupul ţintă să își găsească și să își mentină locurile de muncă, in cadrul subactivităţii A2.7 au beneficiat de suport de mediere 277 de persoane; suport coaching– 82 de persoane, iar un număr de 71 de persoane din GT au fost angajate.

În cadrul subactivitatii A2.8 – Ateliere creative pentru grupuri vulnerabile (penitenciar, centre de zi, azile etc), au fost organizate 31 de ateliere creative, din care 19 organizate de Partenerul 1 din resurse proprii şi 12 împreună cu firma organizatoare de evenimente, la care au participat 389 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise în grupul ţintă al proiectului, dintre care 83 membri adulţi şi 306 membri copii înscrişi în grupul ţintă.

În vederea susţinerii antreprenoriatului, Partenerul 1 a organizat cursuri de formare în competenţe antreprenoriale (subactivitatea A3.1) pentru 38 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise la curs, dintre care 34 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost certificate în competenţe antreprenoriale, faţă de rezultatul planificat de 28 de persoane.

Dintre cele 34 de persoane certificate în competenţe antreprenoriale, în urma concursului de idei de afaceri organizat în cadrul subactivităţii A3.4, au fost înfiinţate 14 firme şi au fost semnate 13 contracte de subvenţie pentru micro-granturi (o firmă s-a retras după concurs).

La nivel de familie, au fost furnizate servicii medicale, sociale şi socio-medicale prin Centrul comunitar servicii integrate, organizat și dotat prin proiect, fiind astfel sprijinite persoanele marginalizate pentru depășirea stării de sărăcie și excluziune socială. Aceste servicii integrate acordate au constat în:

Servicii sociale: identificarea nevoilor individuale și de grup, informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanei: consiliere socială și spirituală pentru persoane vârstnice, familii, persoane cu dizabilități, evaluarea complexă a cazurilor, etc. (subactivitatea A4.1). De aceste servicii, a beneficiat un număr de 687 de membri GT copii şi adulţi, din care 436 persoane sunt de etnie romă (63,46%), 357 persoane sunt de gen feminin (51,97%)

Servicii socio-medicale: servicii de îngrijire de bază, ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare. Servicii de suport, ajutor pentru prepararea hranei și/sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber, etc. (subactivitatea A4.5). De aceste servicii a beneficiat un număr de 649 de membri GT copii şi adulţi, din care 410 persoane sunt de etnie romă (63,17%), 338 persoane sunt de gen feminin (52,08%)

Servicii medicale: Organizarea unei campanii continue privind sănătatea reproducerii/planificare familială. (subactivitatea A4.2) la care au participat563 de membri GT copii şi adulţi, din care 362 persoane sunt de etnie romă (64,30%), 298 persoane sunt de gen feminin (52,93%); Organizarea unei campanii continue privind Stilul de viață sănătos. (subactivitatea A4.3) la care au participat 577 de membri GT copii şi adulţi, din care 372 persoane sunt de etnie romă (64,47%), 304 persoane sunt de gen feminin (52,69%); Servicii de analize medicale. (subactivitatea A4.4) la care au participat 550 de membri GT copii şi adulţi, din care 353 persoane sunt de etnie romă (64,18%), 296 persoane sunt de gen feminin (53,82%)

Pentru sprijinirea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit a persoanelor din grupul ţintă în cadrul subactivității A5.1, Primăria a realizat activităţi de utilare a locuinţelor persoanelor din grupul ţintă al proiectului,  prin acordarea a 311 pachete de electrocasnice către 311 familii. Un pachet distribuit conţine: aragaz, combină frigorifică, maşină de spălat neautomată, aspirator, călcător.

Având în vedere că există persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, şi mai ales cele de etnie romă din comunitatea marginalizată, care trăiesc în case neînregistrate, şi de asemenea că aceste persoane nu deţin acte de identitate (certificate de naştere şi cărţi de identitate), în cadrul  subactivității A6.1 au fost acordate servicii de asistentț furnizate pentru reglementarea documentelor de identitate şi de proprietate unui număr de 657 de membri GT copii şi adulţi, din care 421 persoane sunt de etnie romă (64,08%), 342 persoane sunt de gen feminin (52,05%).

Pentru sprijinirea multiculturalismului şi implicării proactive în comunitate, au fost organizate campanii continue, şi anume:

Campania continuă de informare şi conştientizare privind discriminarea şi combaterea ei (subactivitatea A7.1) la care au participat 665 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 427 persoane sunt de etnie romă (64,21%), 342 persoane sunt de gen feminin (51,43%). Dintre cele 665 de persoane participante la A7.1, 325 sunt membri GT copii.

Campania continuă de promovare pentru implicare activă şi voluntariat (subactivitatea A7.2) la care au participat 643 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 410 persoane sunt de etnie romă (63,76%), 342 persoane sunt de gen feminin (51,43%). Dintre cele 643 de persoane participante, 320 sunt membri GT copii.

Pentru facilitarea includerii persoanelor marginalizate în comunitate, s-a desfăşurat un festival al comunităţii rome (subactivitatea A7.3) la care au participat 622 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 560 de persoane, dintre care 395 persoane sunt de etnie romă (63,43%), 322 persoane sunt de gen feminin (51,77%). Dintre cele 622 persoane participante, 316 sunt membri GT copii.

În cadrul tuturor activităţilor derulate prin proiect – furnizarea unor pachete integrate de servicii în vederea dezvoltării capacităţii ocupaţionale prin dobândirea de competenţe informatice, antreprenoriale, calificare profesională, pentru integrarea pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri; furnizarea unui pachet integrat de măsuri pentru educaţie şi prevenirea abandonului şcolar; furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale şi medicale funcţionale prin înfiinţarea Centrului comunitar; campanii de informare privind non discriminarea şi egalitatea de şanse, campanii pentru implicarea activă a persoanelor marginalizate în comunitate – au fost respectate, promovate şi aplicate permanent principiile orizontale FSE, şi anume: principiul asigurării şi respectării egalităţii de şanse, indiferent de dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, convingeri religioase sau credinţe, criterii de origine rasială sau etnică; principiul accesului egal la educaţie şi centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; principiul egalităţii de şanse în formarea profesională şi accesului egal, nediscrimantoriu şi echitabil la piaţa muncii; egalitatea de drepturi în calitate de beneficiari ai serviciilor integrate sociale, medicale şi socio-medicale.

Finalizarea activitatilor proiectului AuRit 101814 de catre Partener 1 – FGC Activ grup srl implementat in perioada 16.08.2017-14.02.2021

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, impreuna cu Beneficiar – COMUNA MEDIESU AURIT, Partener 2 – MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL si Partener 3 – SCOALA  PROFESIONALA ”GEORGE COSBUC”, anunta finalizarea proiectului, de catre Partenerul 1, la data de 14.02.2021.

Activitatile implementate prin proiect au constat din furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, si au vizat intreruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii sociale.

Rezultatele atinse in urma implementarii proiectului de catre Partener 1 in perioada 16.08.2017 – 14.02.2021, respectiv a subactivitatilor A1.1, A1.2, A2.1, A2.3, A.4, A3.1, A7.1, A7.2, A7.3, care revin in responsabilitatea Partenerului 1 conform Cererii de Finantare, sunt, dupa cum urmeaza:

In cadrul subactivitatilor A1.1 si A2.1, fata de rezultatul planificat de 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise in grupul tinta al proiectului, monitorizate si evaluate, au fost inscrise 698 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata a comunei Mediesu Aurit. Dintre acestea, prin implicarea in trei sau patru activitati ale proiectului, 556 de persoane si-au atins indicatorii asumati prin Cererea de Finantare, din care 366 sunt de etnie roma (65,83%), 288 sunt persoane de gen feminin (51,80%), 23 sunt persoane cu dizabilitati.

Dintre cele 556 de persoane care si-au atins indicatorii:

– 250 sunt membri adulti inscrisi in grupul tinta, din care 169 sunt persoane de etnie roma (67,6%), 143 sunt persoane de gen feminin (57,2%), 10 sunt persoane cu dizabilitati;

–  306 sunt membri copii inscrisi in grupul tinta, din care 197 sunt persoane de etnie roma (64,38%), 145 sunt persoane de gen feminin (47,39%), 13 sunt persoane cu dizabilitati.

In vederea cresterii accesului si participarii la educatie a copiilor, acoperirii nevoilor educationale ale acestora si prevenirii riscului de abandon scolar (subactivitatea A2.1), au fost organizate activitati de informare si consiliere pentru parintii /tutorii copiilor inscrisi in proiect. Fata de rezultatul planificat de 280 de parinti/tutori ai copiilor inscrisi in proiect, 282 de parinti/tutori ai copiilor au fost consiliati si informati, din care 273 informati privind beneficiile mentinerii copiilor in invatamantul obligatoriu.

In vederea acordarii sprijinului privind accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, Partenerul 1 a organizat cursuri TIC si cursuri de calificare profesionala, astfel:

Pentru dobandirea competentelor informatice (subactivitatea A2.3) de catre persoanele membre ale grupului tinta al proiectului, dintre cei 272 de participanti la cursurile TIC, 260 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost certificate in competente informatice, fata de rezultatul planificat de minim 250 de persoane.

In cadrul subativitatii A2.4 – Formare profesionala in meseriile de Agent de curatenie Cladiri si Mijloace de Transport, Lucrator in structuri pentru Constructii, Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe -, Partenerul 1 a organizat 12 cursuri de calificare in 3 meserii pentru 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise, dintre care 235 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost calificate in urma absolvirii examenului final.

In cadrul subactivitatii A2.8 – Ateliere creative pentru grupuri vulnerabile (penitenciar, centre de zi, azile etc) -, au fost organizate 31 de ateliere creative, din care 19 organizate de Partenerul 1 din resurse proprii si 12 impreuna cu firma organizatoare de evenimente, la care au participat 389 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise in grupul tinta al proiectului, dintre care 83 membri adulti si 306 membri copii inscrisi in grupul tinta.

In vederea sustinerii antreprenoriatului, Partenerul 1 a organizat cursuri de formare in competente antreprenoriale (subactivitatea A3.1) pentru 38 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise la curs, dintre care, 34 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost certificate in competente antreprenoriale, fata de rezultatul planificat de 28 de persoane.

Pentru sprijinirea multiculturalismului si implicarii proactive in comunitate, au fost organizate campanii continue, si anume:

Campania continua de informare si constientizare privind discriminarea si combaterea ei (subactivitatea A7.1) la care au participat 664 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 427 sunt persoane de etnie roma (64,31%), 341 sunt persoane de gen feminin (51,36%), 28 sunt persoane cu dizabilitati. Dintre cele 664 de persoane participante la A7.1, 325 sunt membri GT copii.

Campania continua de promovare pentru implicare activa si voluntariat (subactivitatea A7.2) la care au participat 608 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 389 sunt persoane de etnie roma (63,98%), 316 sunt persoane de gen feminin (51,98%), 25 sunt persoane cu dizabilitati.  Dintre cele 608 persoane participante, 320 sunt membri GT copii.

Pentru facilitarea includerii persoanelor marginalizate in comunitate, s-a desfasurat un festival al comunitatii rome (subactivitatea A7.3) la care au participat 618 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 560 de persoane, dintre care 392 persoane sunt de etnie roma (63,43%), 319 sunt persoane de gen feminin (51,62%) si 26 sunt persoane cu dizabilitati.  Dintre cele 618 persoane participante, 316 sunt membri GT copii.

In cadrul tuturor activitatilor derulate prin proiect – furnizarea unor pachete integrate de servicii in vederea dezvoltarii capacitatii ocupationale prin dobandirea de competente informatice, antreprenoriale, calificare profesionala, pentru integrarea pe piata muncii si in mediul de afaceri; furnizarea unui pachet integrat de masuri pentru educatie si prevenirea abandonului scolar; furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale si medicale functionale prin infiintarea Centrului comunitar; campanii de informare privind non discriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate – au fost respectate, promovate si aplicate permanent principiile orizontale FSE, si anume: principiul asigurarii si respectarii egalitatii de sanse, indiferent de dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, convingeri religioase sau credinte, criterii de origine rasiala sau etnica; principiul accesului egal la educatie si centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; principiul participarii si responsabilitatii parintilor; principiul egalitatii de sanse in formarea profesionala si accesului egal, nediscrimantoriu si echitabil la piata muncii; egalitatea de drepturi in calitate de beneficiari ai serviciilor integrate sociale, medicale si socio-medicale.

235 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au absolvit cursurile de calificare profesionala in trei meserii furnizate prin proiectul AuRit

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, anunta ca, din cele 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membrii ai grupului tinta, inscrisi la cele trei cursuri de calificare profesionala  organizate in cadrul proiectului SA 2.4, 235 de persoane au absolvit cursurile de calificare profesionala. Dintre cei 235 de absolventi, 158 de persoane sunt de etnie roma, adica 67,23%, si 135 sunt de gen feminin, adica 57,44%.

Cursurile de calificare profesionala in meseriile de Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructelor si Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport au fost organizate in trei sesiuni, in perioada 11.03.2019 – 20.11.2020, cu mentiunea ca, in perioada 18.03.2020 – 14.09.2020, proiectul a fost suspendat din cauza crizei de sanatate provocata de pandemia de Covid-19.

Structura absolventilor celor trei cursuri de calificare profesionala este urmatoarea:Lucrator in structuri pentru constructii – 78 de absolventi, din care 51 de persoane sunt de etnie roma si 2 persoane sunt de gen feminin

Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructelor – 81 de absolventi, din care 53 de persoane sunt de etnie roma si 71 de persoane sunt de gen feminin

Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport – 76 de absolventi, din care 54 sunt de etnie roma si 62 de persoane sunt de gen feminin

Dintre cei 235 de absolventi, 17 persoane au obtinut calificativul 10, dintre care 9 sunt persoane de etnie roma si 13 persoane sunt de gen feminin.

In urma examenului final, absolventii primesc o subventie de 1.800 lei/persoana. Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Au fost sustinute examenele de absolvire a cursurilor de calificare profesionala in trei meserii

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, anunta ca  85 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membrii ai grupului tinta, au absolvit cursurile de calificare profesionala seria III implementate prin proiect in perioada 06.01.2020 – 17.03.2020 si 21.09.2020 – 20.11.2020, cu mentiunea ca, in perioada 18.03.2020 – 14.09.2020, proiectul a fost suspendat din cauza crizei de sanatate provocata de pandemia Covid-19, la care se adauga o persoana (restantier), participant la cursul Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe, seria II, desfasurat in perioada 26.08.2019-16.12.2019.  

Pe durata desfasurarii cursurilor, participantii au fost informati in privinta respectarii normelor de sanatate impuse in contextul pandemic actual si au fost aplicate toate masurile de siguranta necesare pentru prevenirea imbolnavirii cursantilor cu noul Coronavirus, punandu-se la dispozitia acestora masti de protectie, manusi de unica folosinta, dezinfectant, termoscanner, si amenajand corespunzator salile de curs pentru a fi respectate regulile sanitare si de distantare fizica.

Structura absolventilor celor trei cursuri de calificare profesionala este urmatoarea:

 • Lucrator in structuri pentru constructii24 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate, respectiv 11 absolventi din grupa 5 seria 3 si 13 absolventi din grupa 6 seria 3 care s-au prezentat la examenul final organizat in data de 24.11.2020.
 • Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe – 33 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate, respectiv 17 absolventi din grupa 5 seria 3, 15 absolventi din grupa 6 seria 3 si 1 cursant seria 2 (restanta) care s-au prezentat la examenul final organizat in data de 25.11.2020.
 • Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport29 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate , respectiv 13 absolventi din grupa 5, seria 3 si 16 absolventi din grupa 6, seria 3 care s-au prezentat la examenul final organizat in data de 26.11.2020.

In seria 3 a cursurilor de formare profesionala, au fost inscrise 98 de persoane membrii ai grupului tinta, astfel: 28 de persoane la curs Lucrator in structuri pentru constructii, 35 de persoane la curs Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe si 35 de persoane la curs Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport.

Nu au absolvit cursurile de formare profesionala 13 persoane inscrise la cursurile de formare profesionala, din care 2 persoane au decedat si 11 persoane au abandonat, astfel:

 • Curs Lucrator in structuri pentru constructii

– Grupa 5 : 1 persoana a decedat, 2 persoane au abandonat

– Grupa 6: 1 persoana a decedat

 • Curs – Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

– Grupa 5: 1 persoana a abandonat

– Grupa 6: 2 persoane au abandonat

 • Curs – Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport

– Grupa 5: 5 persoane au abandonat

– Grupa 6: 1 persoana a abandonat

In urma examenului final, absolventii primesc o subventie de 1.800 lei/persoana.

Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Au fost reluate cursurile de calificare profesionala in trei meserii

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, anunta ca, incepand cu data de 21.09.2020, au fost reluate cursurile de calificare profesionala in cele trei meserii – Lucrator in structuri pentru constructii, Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport si Lucrator la frabricarea conservelor din legume sau fructe – dupa perioada de suspendare a proiectului 18 martie 2020 – 14 septembrie 2020, din cauza crizei pandemice.  

Astfel, au reluat sesiunea a III-a a cursurilor de calificare profesionala :

 • 27 de persoane, membri ai grupului tinta al proiectului, grupele 5 si 6 – Lucrator in structuri pentru constructii, (initial, au fost inscrisi 28 de membri GT, dar o persoana a decedat in perioada de suspendare a proiectului)
 • 35 de persoane, membri ai grupului tinta al proiectului, grupele 5 si 6 – Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport
 • 35 de persoane, membri ai grupului tinta al proiectului, grupele 5 si 6 – Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

Participantii au fost informati privind importanta respectarii normelor de sanatate impuse in contextul pandemic actual. Pe toata durata desfasurarii cursurilor, au fost luate toate masurile de siguranta necesare pentru prevenirea imbolnavirii cursantilor cu noul Coronavirus, punandu-se la dispozitia acestora masti de protectie, manusi de unica folosinta, dezinfectant, termoscanner, si amenajand corespunzator salile de curs pentru a fi respectate regulile sanitare si de distantare fizica.

A doua editie a festivalului SaucaFest 20.20

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, implementat in comuna Sauca din judetul Satu Mare, anunta ca in perioada 14 – 16 august 2020 a avut loc evenimentul SaucaFest 20.20,  festival anual al comunitatii rome pentru facilitarea includerii persoanelor marginalizate in comunitate, combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului.

Evenimentul SaucaFest 20.20 a fost lansat printr-o conferinta de presa organizata in data de 13.08.2020 in sala de conferinte din cadrul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Satu Mare, sustinuta de dl. Primar Marian Gheorghe, la care au participat reprezentanti ai patru trusturi de presa.

Festivalul SaucaFest 20.20 s-a desfasurat in comuna Sauca, intr-un spatiu pus la dispozitie de Primaria Comunei Sauca, si a cuprins o zona de prezentare si promovare a mestesugurilor si obiceiurilor traditionale, ca si a produselor realizate de antreprenorii formati prin proiect care au deschis 15 firme locale, si o zona dedicata manifestarilor artistice.

In cele trei zile ale Festivalului SaucaFest 20.20, au fost promovate cultura si traditiile comunitatii de romi care traieste in comuna Sauca, prin acest festival urmarindu-se facilitarea integrarii lor sociale si combaterea discriminarii.

Au fost luate toate masurile sanitare de siguranta privind prevenirea imbolnavirii cu noul Coronavirus. S-au pus la dispozitia participantilor masti, manusi de unica folosinta, dezinfectant, termoscanere, personal instruit in combaterea Covid-19, a fost delimitat si marcat corespunzator perimetrul, astfel incat sa fie respectate regulile sanitare si de distantare fizica etc.

Festivalul SaucaFest 20.20 a avut un program divers:

– 20 de expozanti mestesugari traditionali (5 de etnie roma)

– standuri in care fiecare dintre mestesugari a creat la fata locului obiectele traditionale specifice fiecarei bresle

– participarea copiilor la ateliere creative in care vor contribui la crearea obiectelor impreuna cu mestesugarii

–  spatiu amenajat destinat demonstratiilor gastronomice zilnice, ca parte reprezentativa

a culturii rome

– expozitie permanenta de port traditional romani – cu vanzare

– program artistic zilnic cu artisti sau momente artistice de inspiratie roma, folclorica si moderna.

Standurile expozitionale si demonstrative au fost puse gratuit la dispozitia expozantilor.

Programul artistic organizat in cadrul Festivalului SaucaFest 20.20 a cuprins momente artistice specifice tuturor etniilor conlocuitoare din zona, la care au fost invitati sa participe atat artisti locali, selectati dintre membrii grupului tinta al proiectului si din comunitate, cat si invitati din afara comunitatii.

Programul evenimentului a fost urmatorul:

Vineri, 14 august 2020:

17:00 – 18:00 – Deschiderea oficiala

18:00 – 19:00 – Ansamblul Vatra Santau

19:00 – 20:30 – Sandu Ciorba

20:30 – 21:00 – Formatia Galant

Sambata, 15 august 2020

17:00 – 17:30 – Cuvinte de deschidere

17:30 – 18:30 – Ansamblurile ”Flori de Codru” si ”Codruletul”, Tasnad

18:30 – 19:30 – Formatia Tarta Cristian

19:30 – 20:00 – Dans traditional tiganesc si interpretul Hiripi Rudi

20:00 – 21:00 – Ansamblul Vatra Santau

Duminica, 16 august 2020

17:00 – 17:30 – Cuvinte de deschidere

17:30 – 18:30 – Iulia Balaj si Formatia

18:30 – 19:30 – Ansamblurile ”Flori de Codru” si ”Codruletul”, Tasnad

19:30 – 20:30 – Georgiana Marina

Pentru promovarea evenimentului SaucaFest 20.20, au fost realizate doua bannere amplasate la intrarea in comuna Sauca si pe scena, 1000 de brosuri si 1000 de pliante de prezentare care au fost distribuite inainte si in cadrul evenimentului.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ” Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat de Primaria Comunei Sauca, in parteneriat cu FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1, Asociatia ACT 4U – Partener 2, SCOALA GIMNAZIALA ”SAUCA – Partener 3.

Proiectul are o durata de trei ani si este implementat în perioada 16 august 2017 – 14 octombrie 2020, in comuna Sauca.

245 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au absolvit cursurile de calificare profesionala

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, implementat in comuna Sauca din judetul Satu Mare, anunta ca 245 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membrii ai grupului tinta, au absolvit cursurile de calificare profesionala implementate prin proiect in perioada 03.07.2019 – 10.03.2020, astfel:

 • Lucrator in structuri pentru constructii84 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate
 • Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport83 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate
 • Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe – 78 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, calificate

In urma examenului final, absolventii primesc o subventie de 1.800 lei/persoana.

Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Derularea in cadrul proiectului a activitatii de calificare profesionalain meseriile Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe si Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport urmareste sa sporeasca sansele de angajare si integrare pe piata muncii a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata si vizeaza, totodata, egalitatea de sanse si combaterea discriminarii de orice fel.

Ultimii 27 de absolventi ai cursului de calificare profesionala in meseria Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, implementat in comuna Sauca din judetul Satu Mare, anunta ca 27 de cursanti, membrii ai grupului tinta inscrisi in seria a III-a a cursului de calificare profesionala in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport, grupele 5 si 6, au promovat examenul de absolvire organizat in data de 13.03.2020.

Cursul s-a desfasurat in perioada 06.01.2020 – 10.03.2020 pentru un numar total de 28 cursanti inscrisi, dintre care 1 persoana nu s-a prezentat la examenul final, distribuiti in doua grupe de cate 14 persoane fiecare. Cei 27 de absolventi au promovat atat proba practica, cat si proba teoretica.

In urma examenului final, absolventii vor primi o subventie de 1.800 lei/persoana.

Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Lista membrilor grupului tinta al proiectului care au promovat examenul de absolvire din data de 13.03.2020 – curs de calificare profesionala in meseria Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport este urmatoarea:

Grupele 5 si 6 :

NR. NUME PRENUME SAT
1 ARDELEAN  MARIA  MAGDALENA Becheni 
2 BOB     MADALINA Sauca   
3 CANTOR IZAURA Becheni 
4 CANTOR  MACRINA Becheni  
5 CHIOREAN IOAN CSABA Becheni  
6 DAT FLORICA Sauca 
7 FEKETE MARIA – TIMEA Sauca
8 ISZKAKOF ELISABETA Chisau 
9 JURCA MARIA Chisau
10 KISS   IOSIF Becheni 
11 KISS – VASALIUT CLAUDIA Becheni  
12 KISS CAROL FRANCISC Becheni  
13 KOVACS KLAUDIA- CRINA Becheni
14 MODA ILEANA Sauca
15 OSAN ANISOARA Sauca
16 OSAN  LIVIU – VICTOR Sauca
17 ROSTAS   SUNITA Sauca  
18 SILAGHI SUNITA Becheni
19 SILAGHI IBOLYA Becheni
20 SOMOGYI IOZSEF Sauca 
21 SZABO ALEXANDRU Sauca  
22 SZABO  SANDOR Chisau  
23 TOROK  VANDANA Cean
24 VARGA   IMRE DAVID Sauca
25 OLGA OLGA Becheni
26 VARGA ERIKA TUNDE Sauca
27 VARGA MARIA-STEFANIA Becheni  

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, anunta faptul ca, odata cu seria a III-a a cursului de calificare profesionala in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport, s-a incheiat cursul de calificare in aceasta meserie.

Numarul membrilor grupului tinta din comunitatea marginalizata a comunei Sauca care au absolvit cursul de calificare in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport, organizat in perioada 03.07.2019 – 10.03.2020, in 3 serii si 6 grupe, este de 83 de persoane.

Ultimii 24 de absolventi ai cursului de calificare in meseria Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, implementat in comuna Sauca din judetul Satu Mare, anunta ca 24 de cursanti, membrii ai grupului tinta inscrisi in seria a III- a cursului de calificare profesionala in meseria de Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe, grupele 5 si 6, au promovat examenul de absolvire organizat in data de 12.03.2020.

Cursul s-a desfasurat in perioada 06.01.2020 – 10.03.2020 pentru un numar total de 28 cursanti inscrisi, dintre care 4 persoane nu s-au prezentat la examenul final, distribuiti in doua grupe de cate 14 persoane fiecare. Cei 24 de absolventi au promovat atat proba practica, cat si proba teoretica.

In urma examenului final, absolventii vor primi o subventie de 1.800 lei/persoana.

Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Lista membrilor grupului tinta al proiectului care au promovat examenul de absolvire din data de 12.03.2020 – curs de calificare profesionala in meseria Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe este urmatoarea:

Grupele 5 si 6 :

NR. NUME PRENUME LOCALITATE
1 BAKO  SZABOLCS SAT BECHENI 
2 BALOG  AUGUSTIN SAT BECHENI 
3 CANTOR   IOSIF SAT CEAN 
4 CANTOR  JIMMY-AUGUSTIN SAT BECHENI 
5 CANTOR VIOLES-HERCULES SAT BECHENI 
6 DANA    MIRCEA SAT BECHENI 
7 DANA   ROMULUS SAT SAUCA 
8 DORINGER ROBERT SAT CHISAU 
9 FARKAS ALEXANDRU SAT SILVAS  
10 GORCSI  BOBY-ARMANUT SAT SILVAS  
11 JUHASZ SZABOLCSI-ZOLTAN SAT BECHENI 
12 LACATUS  KALMAN SAT BECHENI 
13 LAZAR   PETRU SAT SAUCA 
14 LAZAR  VASILE SAT SAUCA 
15 MARCHIS  IOAN SAT CEAN
16 MURESAN RAZVAN-FLORIN SAT CHISAU 
17 MURESAN IOAN-COSMIN SAT CHISAU 
18 OLAH  MIKLOS SAT SAUCA 
19 SAVA  VICTOR-IGNASIO SAT BECHENI 
20 SILAGHI   ARUN SAT BECHENI 
21 SOMOGYI  FRANCISC SAT BECHENI 
22 TODORAN  MIRCEA SAT SAUCA 
23 VARGA FRANCISC SAT BECHENI 
24 VESZPREMI SANDOR SAT BECHENI 

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, anunta faptul ca, odata cu seria a III-a a cursului de calificare profesionala in meseria de Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe, s-a incheiat cursul de calificare in aceasta meserie.

Numarul membrilor grupului tinta din comunitatea marginalizata a comunei Sauca care au absolvit cursul de calificare in meseria de Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe, organizat in perioada 03.07.2019 – 10.03.2020, in 3 serii si 6 grupe, este de 78 de persoane.

28 membri GT au absolvit cursul de calificare in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru revigorarea comunitatii marginalizate”, contract POCU/18/4.1/101824, implementat in comuna Sauca din judetul Satu Mare, anunta ca 28 de cursanti, membrii ai grupului tinta inscrisi in seria a II- a cursului de calificare profesionala in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport, grupele 3 si 4, au promovat examenul de absolvire organizat in data de 20.12.2019.

Cursul de calificare profesionala s-a desfasurat in perioada 03.10.2019 – 16.12.2019 pentru un numar total de 28 cursanti inscrisi, distribuiti in doua grupe de cate 14 persoane fiecare. Cei 28 de absolventi au promovat atat proba practica, cat si proba teoretica.

In urma examenului final, absolventii vor primi o subventie de 1.800 lei/persoana.

Cursul este autorizat de ANC si se finalizeaza, in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare Nivel I emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut la nivel european.

Lista membrilor grupului tinta al proiectului care au promovat examenul de absolvire din data de 20.12.2019 – curs de calificare profesionala in meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport este urmatoarea:

Grupa 3 :

NR NUME PRENUME ADRESA
1 DANA CLARA SAT BECHENI
2 KRAICZAR VERONICA SAT CHISAU
3 SAVA ECATERINA SAT BECHENI
4 SAVA GINA-HAJNALKA SAT BECHENI
5 SAVA IULIANA GYONGYI SAT BECHENI
6 SZILAGYI MAGDALENA SAT BECHENI
7 VARGA ANA SAT BECHENI
8 VARGA EMILIA SAT BECHENI
9 VARGA FLORICA SAT BECHENI
10 VARGA JULIETA SAT BECHENI
11 VARGA MARIA SAT BECHENI
12 VARGA RENATA SAT BECHENI
13 VARGA RIBANA-NADIA SAT BECHENI
14 VARGA ROXANA-ANGELA SAT BECHENI

Grupa 4:

NR NUME PRENUME ADRESA
1 DANA ERZSEBET SAT BECHENI
2 DORINGER ENIKO SAT CHISAU
3 GREBENAR MARINA-ANDREA SAT SAUCA
4 LAKATOS RODICA SAT BECHENI
5 LUKACS RENATA ANNA MARIA SAT BECHENI
6 OLAH ILEANA SAT SAUCA
7 POP ELISABETA -MARGARETA SAT BECHENI
8 SILAGHI MARIANA SAT SILVAS
9 SZICS NELIA SAT BECHENI
10 TITEANU LENUTA-FLORICA SAT SILVAS
11 VARGA DOINA SAT BECHENI
12 VARGA EUGENIA-CSILLA SAT BECHENI
13 VARGA IRINA SAT BECHENI
14 VERESS ANA SAT BECHENI