Desfasurarea concursului cu premii in cadrul proiectului

În cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156060 se vor acorda 21 de premii in cuantum de 1.500 lei per student pentru rezultate exceptionale obtinute pe parcursul stagiilor de practica, potrivit urmatoarei repartizări pe domenii de practică: 2 premii – Resurse Umane; 7 premii -Marketing; 7 premii – Comerț; 5 premii – Management.
Partenerului 1 – FGC ACTIV GRUP SRL îi revin 6 din cele 21 de premi care vor fi repartizate după cum urmează:
-3 premii pentru studenții care au participat la derularea stagiilor de practică pentru specializarea Marketing
-3 premii pentru studenții care au participat la derularea stagiilor de practică pentru specializarea Comerț

Etapa nr. 1 – Înscrierea studentilor in concurs

Conditii de inscriere:
a) Studentul a participat la stagiul de practică în condiţiile prevăzute în Metodologia de desfăşurare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregătire practică în cadrul proiectului „Competenţe practice pentru viitorii absolvenţi din învăţământul superior – COMPETENT!” POSDRU/189/2.1/G/156060;
b) a avut prezenta de 100% la stagiul de practica desfasurat in cadrul activitatii „A5 Organizarea, monitorizarea, evaluarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru studenti precum si identificarea grupului tinta”
c) a fost supus evaluării finale a activităţii de practică şi a primit, în urma acestei evaluări, notă finală de promovare la disciplina Practică de specialitate, în conformitate cu prevederile Metodologiei de desfăşurare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregătire practică în cadrul proiectului „Competenţe practice pentru viitorii absolvenţi din învăţământul superior – COMPETENT!” POSDRU/189/2.1/G/156060
d) a primit adeverinta pentru efectuarea stagiului de practica de specialitate
e) a completat cererea de inscriere la concurs si a trimis-o impreuna cu proiectul de concurs catre Expertul Tutore de practica
f) a trimis Expertului Tutore de practica proiectul de concurs privind strategia de vanzari/produs a partenerului de practică, cu respectarea condițiilor de redactare prevăzute de prezenta metodologie

Etapa nr. 2 – Elaborarea de către studenți a unui proiect de concurs privind strategia de produs/ vanzari pentru partenerul de practică

Pe baza experiențelor avute în perioada stagiului de practică, studenții vor pregăti un proiect de concurs care va contine o strategie de marketing pentru un produs al FGC ACTIV GRUP SRL (studentii care au derulat stagiul de practica pentru specializarea marketing) sau o strategie de vanzari pentru un produs al FGC ACTIV GRUP SRL (studentii care au derulat stagiul de practica pentru specializarea comert)

Pentru proiectul de concurs aferent specializarii comert vor fi vizate urmatoarele componente:
– etapele proiectului strategic de vanzari.
-obiectivele afacerii partenerului FGC ACTIV GRUP SRL
-descrierea avantajelor proiectului strategic de vanzari propus.
-dezavantajele proiectului ales.
-bugetul.
-modul in care ar putea fi puse in aplicare strategiile sugerate.
-reactia ipotetica a clientilor fata de strategiile propuse in proiect
-analiza competitorilor
-rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului strategic de vanzari propus
-Concluzii

Pentru proiectul de concurs aferent specializarii marketing vor fi vizate urmatoarele componente:
1.Analiza produsului selectionat din punct de vedere al:
-Caracteristicilor
-Calitatii
-Designul-ui
-ambalajului

2. Strategia de marketing a produsului
-descrierea pieţelor ţinte.
– prognoza vânzărilor.
– poziţionarea produsului.
– estimarea reacţiilor concurenţilor.
– specificarea trăsăturilor calitative ale produsului.
– strategia distribuţiei.
– estimarea necesităţilor promoţionale.
3. Rezultate asteptate
4. Concluzii
Elaborarea proiectului de concurs se va realiza individual, conform modelului anexat (ANEXA 2A/2B). Proiectul de concurs trebuie dezvoltat in baza unui produs specific al FGC ACTIV GRUP SRL.
Proiectul de concurs privind strategia de vanzari/produs a partenerului de practică va fi transmis electronic (prin e-mail) tutorilor de practica pentru fiecare domeniu de practică, la adresele de e-mail de mai jos:

Nr. Crt. Nume Domeniu E-mail
1. Bota Andreea Monica Marketing Anda.bota@gmail.com
2. Bota Cosmin Gheorghe Comerț Cosmin.bota@gmail.com

La primirea lucrării, tutorele de practică verifică conţinutul proiectului de concurs din punctul de vedere al respectării criteriilor stabilite (tematica abordată şi forma de prezentare) şi informează studentul, prin e-mail, cu privire la acceptarea înscrierii propunerii în concurs.

În situaţia în care proiectul de concurs nu se încadrează în criteriile stabilite, tutorele de practica informează studentul, în scris (prin e-mail), cu privire la motivele neacceptării lucrării (nu a fost respectată tematica propusă; forma de prezentare nu corespunde modelului din anexa 1 etc.). Studentul va reface proiectul de concurs potrivit recomandărilor tutorelui de practica şi va retransmite lucrarea pentru înscrierea în concurs.

Etapa nr. 3 – Susținerea proiectului de concurs în fața comisiei
Comisia de evaluare va fi formată din trei membrii, respectiv cadrul didactic supervizor, tutorele de practică şi Expertul coordonator activitate Partener 1.

Data, ora, locaţia şi programul susţinerii proiectului de concurs vor fi afişate la avizierul universitatilor din Baia Mare, precum şi pe site-ul Partenerului FGC ACTIV GRUP SRL cu 3 zile înainte de susţinere. Studenţii participanţi la concurs trebuie să prezinte proiectul de concurs în original semnat şi datat (data susţinerii).

După finalizarea sustinerii proiectului, în aceeaşi zi, se va elabora situaţia privind rezultatele concursului care va fi semnată de toţi membrii comisiei de evaluare. Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul universitatilor și postate pe site-ul partenerului.

Etapa nr. 4 – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Contestaţiile privind rezultatele concursului se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se vor depune la Secretariatul Facultăţilor din cadrul Universitatilor din Baia Mare, care vor înregistra contestaţia la momentul primirii.

Contestaţiile trebuie formulate în scris şi semnate de către studentul participant la concurs care contestă rezultatul concursului.

Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data depunerii acestora. Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat studentului, prin e-mail, de către cadrul tutorele de practică. Pentru soluţionarea contestaţiilor se vor aplica reglementările în materie de contestații specifice universitatilor din Baia Mare. Etapa nr. 5 – Desemnarea finaliştilor

La încheierea perioadei de depunere şi soluţionare a contestaţiilor vor fi desemnaţi câştigătorii concursului prin decizie emisă de Expertul Coordonator activitate Partener 1 si vizata de responsabilul legal al FGC ACTIV GRUP SRL.

Lista cu studenţii câştigători va fi afișată la avizierul Facultăţilor din Universitatile din Baia Mare și postată pe site-ul Partenerului FGC ACTIV GRUP SRL.

Etapa nr. 6 – Efectuarea plătii sumei reprezentând cuantumul premiului.

Toţi studenţii declaraţi câştigători vor primi un premiu în cuantum de 1.500 lei brut per persoană. Suma aferentă premiului va fi virată în acelaşi cont în care se virează subvenţia pentru practică.

Calendarul concursului:

Nr.crt. Etapa Perioada
1. Înscrierea studenților la concurs 09.11.2015-19.11.2015
2. Susținerea proiectului de concurs 23.11.2015
3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 24.11.2015
4. Desemnarea finaliştilor 24.11.2015

Fisiere PDF atasate:

Anunt concurs156060.pdf download
Cerere inscriere concurs ID156060.pdf download
Fisa Evaluare ID156060.pdf download
Model proiect-comert ID156060.pdf download
Model proiect-mark ID156060.pdf download