Au fost finalizate activitatile proiectului AuRit 101814 implementat in perioada 16.08.2017-14.12.2021

COMUNA MEDIEŞU AURIT, în calitate de Beneficiar, şi FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1, în cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – AcţiUni pentru Reducerea numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieșu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat în comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare, împreună cu Partener 2 – MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL şi Partener 3 – ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ”GEORGE COŞBUC”, anunţă finalizarea proiectului, la data de 14.12.2021.

Activităţile implementate prin proiect au constat în furnizarea de măsuri integrate de tip educaţional, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale şi îmbunătăţire a condiţiilor de locuit în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată Comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare, şi au vizat, totodată, întreruperea cercului vicios al sărăciei şi excluziunii sociale.

Rezultatele atinse în urma implementării proiectului de către Beneficiar şi cei 3 Parteneri, în perioada 16.08.2017 – 14.12.2021, respectiv a tuturor activităţilor, care au revenit în responsabilitatea fiecărui partener conform Cererii de Finanţare, sunt:

În cadrul subactivităţilor A1.1 şi A2.1, faţă de rezultatul planificat de 560 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise în grupul ţintă al proiectului, monitorizate şi evaluate, au fost înscrise 714 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată a comunei Medieşu Aurit. Dintre acestea, prin implicarea în trei sau patru activităţi ale proiectului, 606 persoane au atins indicatorii asumaţi prin Cererea de Finanţare, din care 389 sunt de etnie romă (64,19%), 311 sunt persoane de gen feminin (51,32%), 25 sunt persoane cu dizabilităţi.

Dintre cele 606 de persoane care şi-au atins indicatorii:

– 300 sunt membri adulţi înscrişi în grupul ţintă, din care 192 sunt persoane de etnie romă (64,00%), 166 sunt persoane de gen feminin (55,33%), 12 sunt persoane cu dizabilităţi;

– 306 sunt membri copii înscrişi în grupul ţintă, din care 197 sunt persoane de etnie romă (64,38%), 145 sunt persoane de gen feminin (47,39%), 13 sunt persoane cu dizabilităţi.

În vederea creşterii accesului şi participării la educaţie a copiilor, acoperirii nevoilor educaţionale ale acestora şi prevenirii riscului de abandon şcolar (subactivitatea A1.2), au fost organizate activităţi de informare şi consiliere pentru părinţii/tutorii copiilor înscrişi în proiect. Faţă de rezultatul planificat de 280 de părinţi/tutori ai copiilor înscrişi în proiect, 287 de părinţi/tutori ai copiilor au fost informaţi și consiliaţi.

În vederea accesibilizării serviciilor de sănătate la nivel comunitar, s-au organizat 8 evenimente de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii (subactivitatea A1.3), faţă de 9 asumate, evenimente la care a participat un număr de 278 de copii, din care 174 de etnie romă (62,59%), 135 de gen feminin (48,56%), au fost distribuite un număr de 400 kituri de igienă şi seturi broşură+pliant şi 7 comunicate de presă.

Pentru a le oferi copiilor şi un spaţiu recreativ pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie, s-a planificat în proiect realizarea unui spaţiu de joacă lângă grădiniţă (subactivitatea A1.4), spaţiul realizat, prin achiziția efectuată de P3 – ŞCOALA PROFESIONALĂ ”GEORGE COŞBUC”.

Pentru a asigura acoperirea lipsurilor materiale cu care se confruntă copiii din familii cu risc de sărăcie şi excluziune socială şi reducerea riscului de abandon şcolar, s-au implementat măsuri de acompaniere și de sprijin financiar (subactivitatea A1.5) prin acordarea unui set de rechizite şcolare distribuit către 280 de membri GT şi 2 seturi de haine distribuit către 280 de membri GT

În ceea ce priveşte capacitatea de adaptare la cerinţele şi normele impuse de programa şcolară, s-a intervenit prin activităţi de consiliere şi monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare (subactivitatea A1.6), astfel 293 de membri GT copii au participat la consiliere de grup, din care 178 de etnie romă (60,75%), 147 de gen feminin (50,17%) şi 185 de copii au participat la consiliere individuală, din care 103 de etnie romă (55,68%), 93 de gen feminin (50,27%), în total, un număr de 295 de copii participanţi, din care 180 de etnie romă (61,02%), 148 de gen feminin (50,17%) au fost consiliaţi.

Având în vedere slaba participare la educaţie, nivelul redus de instruire şi analfabetismul ce se manifestă, negativ în planul dezvoltării personale a persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, al “şanselor de viaţă”, al oportunităţilor de mobilitate socială şi, nu în ultimul rând, al posibilităţii de exercitare deplină a drepturilor cetăţeneşti, s-a considerat necesară stimularea participării la educaţie a copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, acest lucru constituind o prioritate în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă comunităţile marginalizate rome. Activitățile de conştientizare destinate creşterii ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ au fost desfășurate pentru a asigura înţelegerea beneficiilor pe care le oferă educaţia prin organizarea a 3 campanii de conştientizare (subactivitatea A1.7). La aceste campanii au participat atât copiii cu risc de abandon şcolar, respectiv 313 membri GT copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială informaţi din care 197 de etnie romă (62,94%), 150 de gen feminin (47,92%) şi 12 persoane cu dizabilităţi, cât şi părinţii acestora aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate rome – 144 de părinţi aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială informaţi. În cadrul fiecărui eveniment, au fost distribuite broşuri şi pliante informative, în total, 313 seturi broşură+pliant informativ educaţional distribuite şi3 comunicate de presă distribuite.

S-a intervenit cu măsuri de sprijin suplimentar în pregătirea lecţiilor, corectarea deficienţelor de limbaj, acolo unde a fost cazul, însuşirea unor deprinderi de utilizare a computerului, participarea la activităţi artistice şi recreative cu caracter educativ, măsuri ce au  facilitat îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale elevilor beneficiari din GT, acestea contribuind în consecinţă la menţinerea lor în sistemul de învăţământ pentru o perioadă cât mai lungă de timp. În acest scop, a fost desfășurată în proiect activitatea de program de tipul “şcoală după şcoală “(subactivitatea A1.8), în cadrul căreia au participat un număr de 339 membri GT copii, din care 215 sunt de etnie romă (63,42%) şi 166 sunt de gen feminin (48,97%). După terminarea activităţii educaţionale copiilor li s-a servit zilnic o masă caldă.

Pentru a menţine membrii grupului ţintă în cadrul proiectului şi pentru a asigura participarea acestora la subactivitățile derulate, li s-au furnizat ajutoare (subactivitatea A2.1) sub formă de alimente de bază, astfel 347 de persoane membrii ai GT adulți, au primit un număr de 4457 pachete alimentare, pachete de uz familial – 280 membrii activi GT adulți şi pachete sociale igienă-280 membrii activi GT adulți.

Pentru a le oferi cât mai multe şanse persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială pe piaţa muncii, Partenerul 2 a acordat servicii de dezvoltare motivaţională persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din grupul ţintă, servicii de care au beneficiat un număr de 299 membri GT adulţi, din care 200 sunt de etnie romă (66,89%) şi 166 sunt de gen feminin (55,52%) respectiv servicii de dezvoltare motivaţionala în vederea integrării pe piaţa muncii (subactivitatea A2.2) şi servicii de consiliere profesională pentru un număr de 298 membri GT adulţi, din care 199 sunt de etnie romă (66,78%) şi 166 sunt de gen feminin (55,70%) şi servicii de mediere pe piaţă muncii unui număr de 298 membri GT adulţi, din care 199 sunt de etnie romă (66,78%) şi 165 sunt de gen feminin (55,37%) (subactivitatea A2.5).

În vederea acordării sprijinului privind accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, Partenerul 1 a organizat cursuri TIC şi cursuri de calificare profesională, astfel:

Pentru dobândirea competenţelor informatice (subactivitatea A2.3) de către persoanele membre ale grupului ţintă al proiectului, dintre cei 272 de participanţi la cursurile TIC, 260 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost certificate în competenţe informatice, faţă de rezultatul planificat de minim 250 de persoane. Absolvenții au primit o subvenție de 300 lei/ persoana.

În cadrul  subactivității A2.4 – Formare profesională în meseriile de Agent de curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport, Lucrător în structuri pentru Construcţii, Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, Partenerul 1 a organizat 12 cursuri de calificare în 3 meserii pentru 252 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise, dintre care 235 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost calificate în urma absolvirii examenului final. Absolvenții au primit o subvenție de 1800 lei/ persoana.

În cadrul  subactivității A2.6 Organizare evenimente pentru punerea în legătură a angajatorilor cu grupul ţintă – Bursa locurilor de muncă au fost organizate un număr de 4 burse, a fost creat 1 roll-up, au fost distribuite 382 seturi de broşuri + pliante şi 4 comunicate de presă. La Burse, au participat 216 membri GT adulţi, din care 143 persoane sunt de etnie romă (66,20%), 129 persoane sunt de gen feminin (59,72%). Din cauza numărului mare de cazuri de infecții cu Coronavirus (COVID-19) la nivelul comunei, pentru respectarea legislației în vigoare în acest sens și a perioadelor de suspendare a proiectului, au dus la incapacitatea de a se organiza restul evenimentelor previzionate – Bursa locurilor de muncă, în perioada de implementare a proiectului.

Pentru a ajuta persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din grupul ţintă să își găsească și să își mentină locurile de muncă, in cadrul subactivităţii A2.7 au beneficiat de suport de mediere 277 de persoane; suport coaching– 82 de persoane, iar un număr de 71 de persoane din GT au fost angajate.

În cadrul subactivitatii A2.8 – Ateliere creative pentru grupuri vulnerabile (penitenciar, centre de zi, azile etc), au fost organizate 31 de ateliere creative, din care 19 organizate de Partenerul 1 din resurse proprii şi 12 împreună cu firma organizatoare de evenimente, la care au participat 389 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise în grupul ţintă al proiectului, dintre care 83 membri adulţi şi 306 membri copii înscrişi în grupul ţintă.

În vederea susţinerii antreprenoriatului, Partenerul 1 a organizat cursuri de formare în competenţe antreprenoriale (subactivitatea A3.1) pentru 38 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială înscrise la curs, dintre care 34 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială au fost certificate în competenţe antreprenoriale, faţă de rezultatul planificat de 28 de persoane.

Dintre cele 34 de persoane certificate în competenţe antreprenoriale, în urma concursului de idei de afaceri organizat în cadrul subactivităţii A3.4, au fost înfiinţate 14 firme şi au fost semnate 13 contracte de subvenţie pentru micro-granturi (o firmă s-a retras după concurs).

La nivel de familie, au fost furnizate servicii medicale, sociale şi socio-medicale prin Centrul comunitar servicii integrate, organizat și dotat prin proiect, fiind astfel sprijinite persoanele marginalizate pentru depășirea stării de sărăcie și excluziune socială. Aceste servicii integrate acordate au constat în:

Servicii sociale: identificarea nevoilor individuale și de grup, informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanei: consiliere socială și spirituală pentru persoane vârstnice, familii, persoane cu dizabilități, evaluarea complexă a cazurilor, etc. (subactivitatea A4.1). De aceste servicii, a beneficiat un număr de 687 de membri GT copii şi adulţi, din care 436 persoane sunt de etnie romă (63,46%), 357 persoane sunt de gen feminin (51,97%)

Servicii socio-medicale: servicii de îngrijire de bază, ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare. Servicii de suport, ajutor pentru prepararea hranei și/sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber, etc. (subactivitatea A4.5). De aceste servicii a beneficiat un număr de 649 de membri GT copii şi adulţi, din care 410 persoane sunt de etnie romă (63,17%), 338 persoane sunt de gen feminin (52,08%)

Servicii medicale: Organizarea unei campanii continue privind sănătatea reproducerii/planificare familială. (subactivitatea A4.2) la care au participat563 de membri GT copii şi adulţi, din care 362 persoane sunt de etnie romă (64,30%), 298 persoane sunt de gen feminin (52,93%); Organizarea unei campanii continue privind Stilul de viață sănătos. (subactivitatea A4.3) la care au participat 577 de membri GT copii şi adulţi, din care 372 persoane sunt de etnie romă (64,47%), 304 persoane sunt de gen feminin (52,69%); Servicii de analize medicale. (subactivitatea A4.4) la care au participat 550 de membri GT copii şi adulţi, din care 353 persoane sunt de etnie romă (64,18%), 296 persoane sunt de gen feminin (53,82%)

Pentru sprijinirea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit a persoanelor din grupul ţintă în cadrul subactivității A5.1, Primăria a realizat activităţi de utilare a locuinţelor persoanelor din grupul ţintă al proiectului,  prin acordarea a 311 pachete de electrocasnice către 311 familii. Un pachet distribuit conţine: aragaz, combină frigorifică, maşină de spălat neautomată, aspirator, călcător.

Având în vedere că există persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, şi mai ales cele de etnie romă din comunitatea marginalizată, care trăiesc în case neînregistrate, şi de asemenea că aceste persoane nu deţin acte de identitate (certificate de naştere şi cărţi de identitate), în cadrul  subactivității A6.1 au fost acordate servicii de asistentț furnizate pentru reglementarea documentelor de identitate şi de proprietate unui număr de 657 de membri GT copii şi adulţi, din care 421 persoane sunt de etnie romă (64,08%), 342 persoane sunt de gen feminin (52,05%).

Pentru sprijinirea multiculturalismului şi implicării proactive în comunitate, au fost organizate campanii continue, şi anume:

Campania continuă de informare şi conştientizare privind discriminarea şi combaterea ei (subactivitatea A7.1) la care au participat 665 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 427 persoane sunt de etnie romă (64,21%), 342 persoane sunt de gen feminin (51,43%). Dintre cele 665 de persoane participante la A7.1, 325 sunt membri GT copii.

Campania continuă de promovare pentru implicare activă şi voluntariat (subactivitatea A7.2) la care au participat 643 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 410 persoane sunt de etnie romă (63,76%), 342 persoane sunt de gen feminin (51,43%). Dintre cele 643 de persoane participante, 320 sunt membri GT copii.

Pentru facilitarea includerii persoanelor marginalizate în comunitate, s-a desfăşurat un festival al comunităţii rome (subactivitatea A7.3) la care au participat 622 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, faţă de rezultatul planificat de minim 560 de persoane, dintre care 395 persoane sunt de etnie romă (63,43%), 322 persoane sunt de gen feminin (51,77%). Dintre cele 622 persoane participante, 316 sunt membri GT copii.

În cadrul tuturor activităţilor derulate prin proiect – furnizarea unor pachete integrate de servicii în vederea dezvoltării capacităţii ocupaţionale prin dobândirea de competenţe informatice, antreprenoriale, calificare profesională, pentru integrarea pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri; furnizarea unui pachet integrat de măsuri pentru educaţie şi prevenirea abandonului şcolar; furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale şi medicale funcţionale prin înfiinţarea Centrului comunitar; campanii de informare privind non discriminarea şi egalitatea de şanse, campanii pentru implicarea activă a persoanelor marginalizate în comunitate – au fost respectate, promovate şi aplicate permanent principiile orizontale FSE, şi anume: principiul asigurării şi respectării egalităţii de şanse, indiferent de dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, convingeri religioase sau credinţe, criterii de origine rasială sau etnică; principiul accesului egal la educaţie şi centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; principiul egalităţii de şanse în formarea profesională şi accesului egal, nediscrimantoriu şi echitabil la piaţa muncii; egalitatea de drepturi în calitate de beneficiari ai serviciilor integrate sociale, medicale şi socio-medicale.