fgcactiv.ro

Introducere compendiu legislativ Formarea profesională

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener vă invită să participați la procesul de selecție a participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832, implementat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, împreună cu FGC ACTIV GRUP SRL.

Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii ca o formă de educație continuă pentru angajați, în completarea sistemului formal de învățământ. Orice program de formare profesională are scopul de a crește nivelul de competență profesională, iar acest lucru se obține prin diferite cursuri de pregătire.

Chiar dacă unii angajatori și angajați au libertatea de a alege să urmeze un curs de formare profesională, există situații în care acestea sunt obligatorii. Conform legislației în vigoare, programele de formare profesională devin obligatorii în următoarele cazuri:

  • În cazul în care angajatorul are cel puțin 21 de salariați – toți angajații trebuie să participe la astfel de programe, cel puțin o dată la doi ani;
  • În cazul în care angajatorul are mai puțin de 21 de salariați – angajații trebuie să participe la astfel de programe o dată la trei ani.

 

 

Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (modificată și completată prin HG nr. 522/2003, HG nr. 887/2004, HG nr. 522/2003, OG nr. 791/2004) precizează cadrul general și condițiile specifice de funcționare a sistemului de formare profesională: definiții pentru termenii utilizați în domeniul formării profesionale a adulților; obiective ale formării continue, competențe profesionale dobândite, modalitățile de organizare, autorizarea furnizorilor de formare, evaluarea și certificarea programelor, modalități de finanțare.

În conformitate cu legislația aplicabilă, principalele coordonate ale formării profesionale continue sunt:

  1. obiectivele formării profesionale a adulților vizează inițierea, calificarea, perfecționarea, specializarea, recalificarea profesională pentru: facilitarea integrării sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale ale persoanelor și cu necesitățile pieței muncii; creșterea competitivității forței de muncă; dobândirea de noi competențe, metode și procedee moderne de lucru;
  2. competențele profesionale pot fi dobândite în contexte formale (printr-un program organizat de un furnizor de formare profesională), non-formale (prin practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă/autoinstruire) și informale și sunt acreditate prin sistemul de credite transferabile;
  3. domeniile de formare vizează ocupații, meserii, specialități și profesii cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din Romania pentru care există standarde ocupaționale/de pregătire profesională (OMMSSF nr. 35/2004 și OMECT nr. 3112/2004 privind Nomenclatorul Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare) sau nu există încă definite aceste standarde (OMMSSF nr. 59/2004 și OMECT nr. 3175/2004). Prin OMECT nr. 4543/2004 și OMMSSF nr. 468/2004 s-a aprobat Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (modificată prin OMECT nr. 3329/2005 și OMMSSF nr. 81/2005);
  4. finanțarea formării profesionale a adulților poate fi realizată prin: fonduri proprii ale angajatorilor; bugetul asigurărilor pentru șomaj; sponsorizări, donații, surse externe; taxe percepute persoanelor participante la programele de formare profesională. Finanțarea FPC din fondurile publice este reglementată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  5. evaluarea și certificarea competențelor dobândite se realizează prin variate forme de certificare, în funcție de tipul programului urmat: certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare; certificat de absolvire pentru programele de inițiere, perfecționare, specializare, precum și la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module (OMMSSF nr. 501/2003 și OMECT nr. 253/2003, modificate și completate prin OMECT nr. 3327/2003 și OMMSSF nr. 77/2005). De asemenea, alte reglementări (OMMSSF nr. 701/2003, modificat prin OMMSSF nr. 27/2005, OMMSSF nr. 410/2005) desemnează modalitățile de recunoaștere a calificărilor dobândite în străinătate.

 

Obligația angajatorilor de a elabora planuri de formare profesională a fost legiferată odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 53/2003 Codul muncii.

            Dacă numărul mediu anual de salariați ai unei persoane juridice (întreprinderi) depășește 20 de persoane, intervine obligația elaborării planului anual de formare profesională.

            Proiectul planului de formare profesională se elaborează la finalului anului calendaristic, pentru anul următor.

 

Principalele aspecte prevăzute de Planul de formare:

  1. identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională
  2. modurile de realizare a formării profesionale (cursuri organizate de către un furnizor de servicii de formare profesională autorizat conform O.G. nr. 129/2000, cursuri interne organizate de angajator, cu propriile resurse interne, stagii de practică și specializare în țară și/sau în străinătate, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă etc.)
  3. alocarea resurselor financiare necesare formării profesionale, deoarece toate cheltuielile aferente realizării activității de formare profesională revin angajatorului, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Planul anual de formare profesională devine obligatoriu fiind anexă la Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULȚILOR ESTE REGELEMENTATĂ DE URMĂTOARELE ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI:

Ordonanța nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților, Republicată

Hotărârea nr. 844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare

Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Ordin nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților

Ordin nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților

Ordin nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Ordin nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe în ocupațiile pentru care nu există standarde ocupaționale

Lege nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Ordin nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

Lege nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă*** Republicată

Lege nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educației naționale – actualizată, conform textului în vigoare începând cu data de 14 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Hotărârea nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

Ordin nr. 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor

Ordin nr. 134 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii și experienței profesionale în scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

Ordin nr. 695 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/3 6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

Ordin nr. 166 din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare

Ordin nr. 1151/4115 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

Ordin nr. 3712/1721 din 21 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional

Ordin nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Hotărârea nr. 917 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România

Ordin nr. 2495 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

Ordin nr. 3177/660 din 18 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România

Ordin nr. 3201/543 din 7 februarie 2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.177/660/2019

Ordonanța de Urgență nr. 97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Ordin nr. 1149 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line, cu modificări și completări

Ordin nr. 3001/39/2022 din 4 ianuarie 2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1 – 5 din Cadrul național al calificărilor

Ordin nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European

Ordin nr. 27 din 25 ianuarie 2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European

Ordin nr. 410 din 13 iunie 2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European

LUNA IUNIE 2022

PRINZINGER BERNADETTE

CONSULTANT SPRIJIN ÎNTREPRINDERI EXPERT 4

PARTENER 1 – FGC ACTIV GRUP SRL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *