fgcactiv.ro

ANUNŢ ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”-POCU/860/3/12/142782

Proiectul „Competențe digitale pentru competitivitate”, POCU/860/3/12/142782, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

          Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni (18 martie 2022 – 18 septembrie 2023), de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ în calitate de beneficiar și FGC ACTIV GRUP SRL în calitate de partener.

          Locul de implementare al proiectului: Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru.

          Valoarea totală a proiectului este de 4.779.152,00 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 3.973.344,01 lei.

Beneficiar
Partener

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

image

OS1.

Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

image

OS2.

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.

image

OS3.

Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Selectarea și recrutarea în proiect a Grupului Țintă se va face după etapa de informare și conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale utile în creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor, astfel încât selecția să fie nediscriminatorie și transparentă.

În conformitate cu prevederile „Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice – Competențe digitale pentru angajații din IMM” AP3/PI 10.iii/OS 3.12, August 2020” și conform Cererii de finanțare, aferente proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, cod SMIS 142782, grupul țintă este format din:

 • 310 persoane (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei) care au calitatea de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreaga sau cu timp parțial) care provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice cu potențial competitiv/domeniile de specializare inteligentă menționate anterior (Anexa 5 – Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020).

          Grupul Țintă al proiectului va fi selectat din rândul persoanelor cu domiciliul în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru.

Componența grupului țintă, pe categorii de participanți, conform Cererii de finanțare, este următoarea:

 • 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de bază;
 • 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate; și
 • 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT.

 

Procesul de înscriere şi de selecţie se va desfăşura continuu, respectând principiul transparenţei, egalităţii de şanse şi non-discriminării, pentru ca un număr de 310 persoane membrii ai grupului ţinta să beneficieze permanent de intervenţiile, măsurile şi serviciile desfăşurate prin activitățile din cadrul proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului:

 1. să NU mai fi beneficiat anterior sau să NU beneficieze de sprijin prin alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate;
 2. să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);
 3. locul de muncă ocupat să fie în unul din județele de implementare ale Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord- Vest, Nord-Est, Centru;
 4. să fie angajat într-o întreprindere care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 5. să aibe disponibilitatea de participare la serviciile de formare de competențe digitale furnizate prin proiect;

DOCUMENTE NECESARE SI OBLIGATORII:

 1. Cerere de înscriere la programul de formare profesională;
 2. Formularul de înregistrare grup țintă;
 3. Acordul cu privire la utilizarea și publicarea datelor cu caracter personal și a materialelor de publicitate;
 4. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 5. Acord de participare la activitățile proiectului;
 6. Adeverință de angajat din care să reiasă calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 7. Copie a cărții de identitate;
 8. Copie certificat de naștere;
 9. Copie certificat căsătorie/divorț (dacă este cazul);
 10. Copie a diplomei de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ);
 11. Curriculum Vitae;
 12. Alte documente justificative după caz care să ateste apartenența la una din categoriile de grup țintă eligibile care vor fi stabilite de către fiecare partener în funcție de necesitate

          Fiecare persoană, la data intrării în grupul țintă, trebuie să prezinte o copie certificată „Conform cu originalul” sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate aferentă unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potențial competitiv SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

BENEFICIILE  ANGAJAȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ

 • Obținerea unui Certificat de calificare profesională și a unui Supliment Descriptiv cu competențele dobândite, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), recunoscut la nivel național și internațional;
 • absolvirea cursului într-o perioadă de 10 săptămâni – 120 ore – 4 ore pe zi ;
 • dobândirea unor noi cunoștințe și competențe practice în domeniul competențelor digitale prin participarea în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor competențe necesare la locul de muncă și la adaptarea la cerințele pieței muncii;
 • creșterea performanței oricărei persoane responsabile cu diverse sarcini care implică folosirea zilnică a calculatorului în domeniul său de activitate;
 • participarea  în mod gratuit la cursuri;
 • fiecarui cursant i se va asigura suportul de curs și toate materialele suplimentare necesare promovării cursului, precum și un pachet ce va conține: rucsac laptop, stick usb 64 gb, mouse pad, mouse usb, agenda, pix, hub usb, conform Cererii de Finanțare și Buget proiect aprobat;